staten island basement remodel

staten island kitchen contractors

staten-island-bathroom-remodel

Posts Tagged ‘staten island contractors

ඔබේ කුස්සියට උපකරණ සඳහා සරල මුල් පිටුව ව්යාපෘති වැඩි දියුණු කිරීම

මත පලකරන්නා: ජූලි 2 වන, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

මෙම දිනවල, එම මුළුතැන්ගෙයි ආහාර සකස් කිරීමට ඇති හැකියාවට වඩා වැඩි යමක් තැනක්. ජනතාව තමන්ගේ ගෙදර සඳහා සමාජ මධ්යස්ථානයක් ලෙස සිය කුස්සිය භාවිතා කරන්නේ, සබැදී විනෝදාස්වාදය සඳහා තැනක්. සමහර අය පවා ගෙදර කාර්යාලය සහ පණිවිඩය මධ්යස්ථානයක් ලෙස සිය කුස්සිය භාවිතා. සමහර සරල ගෙදර සංවර්ධන ව්යාපෘති ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි ගත හැකි, ඔබ පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමග සමාජගත පුළුවන් තැනක් බවට හැරවීම, මෙන්ම ආහාර පිසීමට හා සේවය කිරීමට ස්ථානයක්.

ඔබගේ මුළුතැන්ගෙයි වඩාත් සැලකිය භාණ්ඩ එක් කැබිනට් වේ. , අවලස්සන කැබිනට් කට්ටලයක් ඔබේ මුළු මුළුතැන්ගෙයි බිම ගෙන ආ හැකි. සමහර අවස්ථාවල දී, ඔබ ඔබේ කැබිනට් කිරීමට බොහෝ දේ කළ යුතු නැහැ. දෘඪාංග වෙනස් කිරීම මගින් ආරම්භ කරන්න. සමහර නව දොර හැඬල සහ ලාච්චුවක මරුවන් ඔබේ කැබිනට් පෙනුම වෙනස් කළ හැකිය. කැබිනට් මණ්ඩලය පෙට්ටි හොඳ තැනක නම්, පසුව සමහර විට යම් යම් නව දොරටු සහ ලාච්චුවක මුහුණු පෙනුම දක්වා වෙනස් කරනු ඇත, හා නාටකාකාර ලෙස වැඩි දියුණු ඔබගේ කැබිනට්ටු. සමහර අවස්ථාවල දී, කැබිනට් මණ්ඩලය දොරවල්, සමහර නව ටිම් ද කටයුතු කරනු ඇත.

ඔබගේ මුළුතැන්ගෙයි පෙනුම වැඩි දියුණු කරන තවත් සරල ගෙදර වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය නව තීන්ත වේ. එය මුහුණ බලමු, සුදු තීන්ත වෙනස් වෙමින් පවතී. සුදු තීන්ත ද ඇඟපුරාම අනිත් දෙන්නාගේ ආහාර සෑම පැල්ලම් පෙන්නුම්. ඔබ ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි දේවල් පෙරහුරු කිරීමට මධ්යස්ථ වර්ණ තෝරා ගත හැකිය. ඔබ මධ්යස්ථ වර්ණ ඔබ සීමා විය යුතු නැත, නමුත්. දීප්තිමත් වර්ණ ඔබගේ මුළුතැන්ගෙයි සමහර උද්යෝගය හා පෞද්ගලිකත්වය එක් කළ හැකිය. යන්තම් වර්ණ පර්යේෂණ කිරීමට යම් කාලයක් ගත, නමුත්. සමහර අනිත් අයට වඩා මුළුතැන් ගෙවල් සඳහා වඩා හොඳ වේ.

ඔබගේ මුළුතැන්ගෙයි ක්රියාකාරිත්වය ගැන හිතන්න. ඔබගේ කුස්සියට ඉඩ අඩු නම්, එවිට ඔබ දිවයින එකතු සලකා බැලීමට අවශ්ය විය හැකිය. ඔබ මුළුතැන්ගෙයි දිවයින ලෙස භාවිතා කළ හැකි බව වෙළෙන්ඳෙක් වාරණ මුදුන් කුඩා කරත්ත සොයා ගත හැකි, අවශ්ය පරිදි හෝ ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි පමණ ගියා. විශාල දිවයින සඳහා, ඔබ සමහර මුලුතැන්ෙගයි කැබිනට් වැඩි විනිවිදක තැනීම ලබාදීමට ප්රති එළඟි ස්ථාපනය කළ හැකි. ඔබ ඇත්තටම කුස්සියක් දිවයිනේ සියලු යන්න අවශ්ය නම්, ඔබ බේසම හෝ stovetop සමග දිවයින ගොඩනැගීමට හැකි.

නව backsplash ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි කිරීමට පිති හරඹයක නිරත ස්පර්ශ එක් කළ හැකිය. උළු ප්රමාණ පුළුල් පරාසයක ලබා ගත හැක, වර්ණ, සහ පෘෂ්ට සැකසුම්. ඒ උළු backsplash මෙන්ම ස්ථාපනය කිරීමට පහසු වේ. ඔබ එක් වර්ණ උළු භාවිතා කළ හැකිය, හෝ ඔබ පාට ඉඳ හිට ආරම්භයේදී ආරම්භක එක් කළ හැකිය. වෙනත් ද්රව්ය අද්විතීය backsplash නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කල හැක. තඹ සහ ටින් තහඩු ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි සඳහා අනුපමේය backsplash නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැක. තඹ, විශේෂයෙන් ඕනෑම මුළුතැන්ගෙයි අලංකරණයෙන් ගැලපෙන විවිධ patinas සමග තහඩු එන.

ඔබේ කම්මැලි මුළුතැන්ගෙයි පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමග කාලය ගත කරන්න තැනක් කිරීමට ඔබ කළ හැකි බව කිහිපයක් ගෙදර සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇත. ඔබ මෙම ව්යාපෘති ඔබ කරන්නේ දැණුමක් නොවන්නේ නම්, ඔබ හැම විටම මෙම ව්යාපෘතිය කරන්න කොන්ත්රාත්කරුවකු කුලියට හැකි. කර්කෂ මුළුතැන්ගෙයි සමඟ දිගටම කිරීමට කිසි ම හේතුවක් නැත, විට පමණක් සුළු වෙනස්කම් කිහිපයක් සමග; ඔබ ඔබේ මුළුතැන්ගෙයි ඔබේ ගෙදර විනෝදාත්මක හා සුවිශේෂී ඉඩ ලබාගත හැක.

කුස්සියට උපකරණ ඔහේ මුල් පිටුව ව්යාපෘති වැඩි දියුණු කිරීම

මත පලකරන්නා: ජූලි 2 වන, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

සිය කුස්සිය ඔහේ තොරතුරු මත සැලසුම් කරමින් සිටින බව සෑම ගෙදර ස්වාමියා සඳහා, නැවුම් ඉතිහාසය කාලය ඉඩ එය. එය අතිවිශිෂ්ට බවට කර්කෂ මුළුතැන්ගෙයි පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාව, නවීකරණය ඉවුම් පිහුම් කාමර. ඒ වෙනුවට සරලව කැබිනට් සිදු වෙනස් කිරීම, හෝ නැවුම් ප්රති ඉහළ එකතු, එහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට කාමරයේ සැකැස්ම නැවත සකස් වීම් සලකා, හා ගෙදරට අලංකාර ශෛලිය එක්.

බොහෝ ගෙදර මධ්යස්ථාන, හා මුළුතැන්ගෙයි උප කොන්ත්රාත්කරුවන් ඔහේ තොරතුරු, ගෙදර ස්වාමියා උදව් දී ඔවුන්ගේ සේවය ලබා දිය හැකි කාමරයේ සඳහා හොඳම සැකැස්ම තෝරන්න. එහි කාර්යක්ෂමතාව ඉහල දැමීම අතර තිබූ මෘත කර ඇති බව ඒ නිසි නිර්මාණය මුළුතැන්ගෙයි සැනසිල්ලේ, ඉහල පෙළේ එක් කළ හැකිය. බොහෝ කරන්න තමන්ම නිවාස හිමියන්ට රැකියා තමන් ඉටු මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකිය, හා ගැලවීම මුදල් ලබා ගැනීමට හා වඩා හොඳ කැබිනට්ටු හා ප්රති මිලදී ගැනීමේ මුදුන්.

අවසානයේදී, සෑම නිවාස හිමියන් මුළුතැන්ගෙයි එය නැවුම් හා නව සොයා ගැනීමට නැවුම් යාවත්කාලීන යම් ආකාරයක අවශ්ය වනු ඇත. එම මුදල් ප්රමාණය අතිවිශිෂ්ට ගත වන්නේ නැත මුළුතැන්ගෙයි ශෛලිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ක්රම තිබේ.

වඩා හොඳ ආලෝකය ස්ථාපනය

කැබිනට් ආලෝකය යටතේ ස්ථාපනය ගැන සලකා බලන්න. මෙය ගෙදර ස්වාමියා සිය කුස්සිය රාජකාරි ඉටු කළ හැකි වනු ඇත ආකාරය පරිවර්තනයකට. ඔවුන් උපාය මාර්ගිකව සෑම කැබිනට් යට තබා ගත හැකි, සහ ප්රති මුලට සුන්දරත්වය එකතු. අමතරව, මුළුතැන්ගෙයි ප්රයෝජනයට හෝ නැති කොට ඇත විට ඇහි එකතු කිරීමට ඩිමර් ස්විචය මගින් පාලනය කරන බව කුස්සියේ සිවිලිමේ recessed කෑන් ස්ථාපනය සලකා.

තවත් ගබඩාවක් එක්

බොහෝ නිර්මාණශීලී නිවාස හිමියන්ට සිය කුස්සිය සඳහා අතිරේක ගබඩා සොයා ගැනීමට ක්රමයක් ලෙස පදික වෙලඳ සොයා. ඔවුන් සාමාන්ය කැබිනට් ගත හැකි, එය තීන්ත ආලේප හා නිවසේ ඇහි කෑල්ලක් අලංකාර කිරීමේ රැල් රැල් appliqus හෝ විසිතුරු තහඩු එකතු. එය අතීත පරම්පරාවන්ගේ සිට බොහෝ විට භාර-මට-කාර්මික ෙදෝෂ බව කුස්සියේ වස්තු සියල්ල ප්රදර්ශනය කිරීමට කදිම ස්ථානය.

සභාපති වැට

මුළුතැන්ගෙයි හා කෑම කාමරයේ පරිමිතිය වටා තනා පුටුවේ වැට පිළිබඳ සරල කෑල්ලක් කාමර අලංකාර ලක්ෂණය සහ ක්ෂණික අභියාචනය එක් කළ හැකිය. ස්ථාපන ක්රියාවලිය සරල, එය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එක් එක් කැබැල්ලක් වර්ණ ආලේප කර, විශේෂයෙන්ම.

මෙම මහල පාට

ගෙදර පැරණි තියෙනවා නම්, යල් පැන ගිය ලී බිම් ඇතුරුම්, බව refinished කළ යුතු, අලංකාර ශෛලිය තුල එය තීන්ත ආලේප සලකා. ප්රවේශම් හලේ හරහා, මෝස්තර, සියලුම වර්ගයේ නිර්මාණය කිරීමට පහසු එය, කුස්සියට අසමසම හා ලස්සන අමතරව එකතු කිරීමට ජ්යාමිතික හැඩතල සහ කලාත්මක පියනගන ඇතුළු.

මුළුතැන්ගෙයි අභ්යන්තරය පරිවර්තනය මිල අධික ඔහේ ගෙදර සංවර්ධන ව්යාපෘති අවශ්ය නොවේ. දක්ෂ ස්පර්ශ සමග පවා සරලතම මූලික අදහස සැලකිය යුතු ඉඩක් සුන්දරත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි. මෙම කාමරයේ වර්ණ accentuates හෝ ගෙන තිබෙනවා බව අඳුරු පවුර එකතු ලෙස සරල විය හැක. එය ද, නව හා නිර්මාණශීලී යමක් සඳහා, පවතින බාර් පුටු වෙනස් කළ හැක, ෙහෝ පැරණි, සහ සාම්ප්රදායික ශෛලිය.

කොටුව පිටත චින්තනය මුළුතැන්ගෙයි වැඩි දියුනු හෝ දේශපාලන අනාගතය කිරීමට පහසුම ක්රමය වන්නේ. ඊට වඩා වැඩි යමක් ඇරයුම් සෑම කැබිනට් මත වෙනස් එදිසනදා, හෝ ඉවතට යල් පැන ගිය උපකරණ සිට අවධානය යොමු කිරීමට බිත්ති appliqus එකතු. ටිකක් පරිකල්පනය සමඟ, ඉතා සුළු වියදමක් බව ගෙදර වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය කාමරයට සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනයක් කරන්න පුළුවන්.

හෙළයින් ඕනෑම මුල් පිටුව වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය වන දින සිතන්න

මත පලකරන්නා: ජූලි 2 වන, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

ඔබේ ම ගෙදර සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉටු කිරීමේ හැකියාව තිබීම පවුලේ මුදල් විශාල ප්රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැකි වනු. අවාසනාවකට මෙන්, අප බොහෝ නුපුහුණු වේ, මෙම ව්යාපෘතිය නිවැරදිව ඉටු වී නොමැති නම් හා නිවසේ සැලකිය යුතු හානියක් විය හැකි. ආරක්ෂාව සෑම විටම ඕනෑම මොනවාද කියා ගෙදර වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය ප්රධාන සාධකයක් වේ, නිවසේ වැඩ විට හා සෑම විටම ප්රධාන අවධානය යොමු විය යුත්තේ.

සුදුසු ඇඳුම්

බොහෝ කරන්න තමන්ම නිවාස හිමියන්ට ගෙදර සංවර්ධන ව්යාපෘති විවිධ මත ගත කිරීමට උත්සුක වේ. ඔවුන් බොහෝ විට ගොඩක් මුදල් ඉතිරි කර ගත හැකි වනු, සහ ආත්ම තෘප්තියෙන් හැඟීමක් ලබා. කෙසේ වුවද, යෙදවූයේ වැදගත් එය, සිදු වෙමින් පවතින බව එම කාර්යයේ වර්ගය සඳහා. ඔබ නිවසේ බාහිර තීන්ත ආලේප පිටත පැය ඉඩ නම්, නරක නොවෙ ගන්න ලේසි එය, නිසි ඇඳුම් හා නොවෙ ආරක්ෂාව සැරසී නොවන.

අමතරව, ගෙදර වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්යාපෘතිය ඕනෑම ආකාරයේ සිදු කරන විට සෑම විටම ආරක්ෂිත ෙගොගල් ඇඳීමට වැදගත් එය. ආරක්ෂාව අත්වැසුම් පැළඳ සලකා බලන්න, අධික උපකරණ භාවිතා කරන විට, හෝ ගොඩනැගිලි ද්රව්ය, සියලුම වර්ගයේ පමණ, කල්ලි හැකි බව විශේෂයෙන් දර. පවුම් බව යන්ත්ර සූත්ර භාවිතා කරමින් ඕනෑම, අභ්යාස හෝ කප්පාදු අනෙකුත් ද්රව්ය පහසුවෙන් පියාසර විසින් සුන්බුන් ඇස් සහ අත් තුවාල විය හැකි.

මෙම වැඩ ප්රාදේශීය පැහැදිලි තබා ගන්න

ඕනෑම වෙලාවක ඔබ හට සියලු බිම පුරා සුන්බුන් මුහුණ ඇත නිවසක් වැඩි දියුණු කිරීම ව්යාපෘතියක් ඇති. කෙසේ වුවද, වැඩ ප්රදේශයේ පැහැදිලි තබා ගැනීම වැදගත් එය, කිසිවෙක් කිසිවක් මත ඇණහිටීම ලබන බව සහතික කිරීමට, හෝ සැලකිය යුතු හානියක් හෝ තුවාල හේතු විය හැකි තියුණු ආයුධයකින් පෑගෙන. වැඩ ප්රදේශයේ ගොඩගැසීම ප්රමාණය අඩු කිරීමෙන්, සෑම අහම්බෙන් තුවාල හැකියාව මඟහරවා ගත හැකිය.

අතිරෙකව, ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම කෙනෙකුට ඉහළ ප්රදේශයේ වැඩ, දුර ඉණිමං හෝ පලංචි සිට ඉන්න අනිත් හැමෝම දැන ගැනීම වැදගත් එය. ඔබ පීලි සිදු කළ සෝදිසි කළ හැකි, වහලය මත වැඩ, හෝ අධික උපකරණ සමඟ කටයුතු. එය විය යුතු දෙයක් වැටීම, අන් හැම කිසිවෙකු තුවාල ලබා ඇති බව තහවුරු කිරීම සඳහා දුර ඉන්න වැදගත් වේ.

නිසි පුහුණු

කිසිදු උපකරණ කෑල්ලක් තමන්ම ව්යාපෘතිය යොදා පෙර අවබෝධ කර ගත තුල ක්රියාත්මක කරන බව වැදගත් එය. මෙම බොහෝ විට විධිමත් පුහුණුවක් අවශ්ය. ඔබ දේශීය ගෙදර වැඩිදියුණු කේන්ද්රයේ සිට පෙර භාවිත නොකළ බව උපකරණ කෑල්ලක් කුලියට කරන්නේ නම්, පිටත් වීමට පෙර එය භාවිතා කිරීමට ආකාරය පුහුණු කිරීම සඳහා ඉල්ලා. මෙය ඔබට නරක තුවාල අත්විඳිමින් විභව අවම කිරීම තහවුරු කිරීම සඳහා එකම මාර්ගය වන්නේ, ඔබ උපකරණ හෝ මෙවලමක් වර්ගය නුපුරුදු නිසා.

මෙම නිවස අවට වැඩ කුලියට අවශ්යතාව වැළකී මුදල් විශාල ප්රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැකි වනු වෘත්තීය කොන්ත්රාත්කරුවෙකු. කෙසේ වුවද, කරන්න තමන්ම ව්යාපෘති අනතුරුදායක වේ, උපකරණ හෝ ඔබ සමඟ නුපුරුදු බව ද්රව්ය භාවිතා විශේෂයෙන්ම.

ස්ථාපනය කරන බව ද්රව්ය වර්ග සමග හුරු වීමට කාලය ගන්න, එය නිවසේ අභ්යන්තර හෝ බාහිර සඳහා තීන්ත යන්න, නිවසේ මුදුනේ උස් හෝ සෙවිලි ද්රව්ය. කිහිපයක් ධනාත්මක ක්රියාකාරී පියවර ගැනීමෙන්, ඔබ රැකියාවක් තුවාල වීම ඕනෑම කෙනෙකුට ඇති විය හැකි අවම කළ හැකි.

මුළුතැන් ගෙවල් නිවසේ ද මේ හබ්

මත පලකරන්නා: July 1st, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

නිවසක් හිමිකර ගැනීම හෝ මිලදී ගැනීමේ ජීවිතයේ අපූරු කොටසක්. එය සපයන සාමය හා ආරක්ෂාව එය සියලු ඝර්ම. ඔබගේ පවුලේ ගැන හිතන්න, ඔවුන් ඇත්තටම සතුටු පරිසරයක් තුළ එකට ජීවත් ලෙස ඔබේ හිතවතුන් ආදරය. තවත් අහන්න පුළුවන් කවුද?

කෙසේ වෙතත් විටින් විට නිවසේ හැකි හිමිකර ගැනීම, අවිනිශ්චිත මට්ටම් ඇති විය හැක. එක් ඔවුන්ගේ වාසස්ථානය වෙනස් කිරීම හෝ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා තීරණය විට මෙය සාමාන්යයෙන් සිදු වන. මෙතන ප්රශ්නය නිවසේ වියදම් අධික වැඩි දියුණු කිරීම් හෝ අලුත්වැඩියා අවශ්ය විය හැකි ය. සමහර ආරක්ෂාව හෝ ගෙදර ව්යුහය පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය විය හැක. ගෙදර ස්වාමියා හුදෙක් වැඩිදියුණු කැමති නිසා අන් අය විය හැක.

බොහෝ පවුල් අයවැය නැඹුරු වන අතර පමණක් වරකට එක් ව්යාපෘතියක් කරන්නේ සලකා බැලිය හැකි. උදාහරණ වශයෙන්, සමහරවිට පවුලේ නව බිල්ට් පිහිනුම් තටාකය ප්රීතිය භුක්ති විඳින… ඔබගේ නිවසේ පුරා නව දැවමය මහල් ගැන උණුසුම් නානාතාටකය ආකාරය හෝ ගැලපෙන වෙනස්වීම් සමඟ පූර්ණ? ඔවුන් නවතම DVD නිකුත් නැරඹීමට එහිදී සමහර විට හැකි භයානක හෝම් තියටර් කාමර. මෙම සියලු දැවැන්ත පවුලේ තෝරා ගැනීම්, දේ නොව ව්යාපෘතිය ඔවුන්ගේ මුදල් උපයා සඳහා හොඳම පිපුරුම් සමග පවුලේ ලබා දෙනු ඇත. The answer is kitchen renovations.

කුස්සියට උපකරණ ඔහේ තොරතුරු පමණක් ඉදිරිපත් කළ හැකි හොඳ ම ආයෝජනය එක්… එය ද ඔබගේ පවුලේ සඳහා හොඳම තේරීම වේ. සියල්ලට පසු, මුළුතැන්ගෙයි හා කෑම කාමරයේ ප්රදේශවල වැය කොපමණ පැය ගැන හිතන්න. ආහාරයට තීරුව එකට හෝ සමහරවිට රසවත් කෑම වේලක් ඉක්මන් මධ්යම රාත්රියේ සුලූ කෑමක් බෙදා මුළුතැන් ගෙවල් ගැන ප්රීතියෙන් දේ වේ.

The මුළුතැන්ගෙයි is a major central area where most families communicate and enjoy each others company. ඒ මුළුතැන්ගෙයි ඔහේ තොරතුරු ව්යාපෘතිය සම්පූර්ණ ගෙදර වැඩි දියුණුවක්. සියලු ගෙදර වැඩි දියුණු කිරීම් පිළිබඳ බව සටහන් කිරීම වැදගත් එය, මුළුතැන්ගෙයි ඔහේ තොරතුරු ඔබේ ආයෝජනය සඳහා හොඳම ප්රතිලාභ එක් සපයයි. ඔබ කවදා හෝ අනාගතයේ දී ඔබේ නිවසේ අලෙවි කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම් මෙය පැහැදිලි ලෙසම වැදගත් වේ. අවාසනාවකට මෙන්, බව ඉතා පැහැපත් පිහිනුම් තටාකය සහ උණුසුම් නානාතාටකය දී දමා, ආයාචනා නමුත්, එක් මූලික වියදම් සඳහා ප්රතිලාභ ආපසු සලකන වූ විට ලැයිස්තුව පහළ ළඟ.

සම්පූර්ණ මුළුතැන්ගෙයි ප්රතිසංස්කරණය කිරීම මෙනෙහි කරන විට… කිරීමට වැදගත් සලකා ඇත. ඔබ සම්බන්ධීකරණය මෙම ප්රධාන කරවීම කවුද බඳවා ගන්නෙමි. ඔබ ඔබේ ම එය කළ හැකි බව ඔබ සිතන්නේ නම්… හොඳින්, , ඔබට මීට හැකි. එය අවශ්ය වනු ඇත නමුත්, සම්පූර්ණ මුළුතැන්ගෙයි ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ වන විවිධ පැතිකඩ සියලු පර්යේෂණ කිරීමට ඔබගේ පෞද්ගලික කාලය සැලකිය යුතු ආයෝජනයක්.

බොහෝ අය කෙසේ නමුත් තීරණය, වෘත්තීය මුළුතැන්ගෙයි නිර්මාණ යොදා ගැනීමට. ඔවුන් ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා කරදරයකි නිදහස් ප්රතිසංස්කරණය ඔබට ලබා දීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත. ඔවුන් ප්රායෝගික නිර්මාණ බලා යන්න විස්තර සියලු හුරු පුරුදු. මෙම ගිලාබැසීම ඇතුළත්, බිම් ඇතුරුම්, උපකරණ, විදුලි හා එසේ තවත් බොහෝ.

වෘත්තීය මුළුතැන්ගෙයි කැබිනට් නිර්මාණ කෙසේ වෙතත් ගෙන එන බවට වඩාත් වැදගත් ප්රතිලාභ… සැබෑ කැබිනට් නිර්මාණය වේ. පමණක් නොව එය දෘශ්ය සිත් වනු ඇත, නමුත් වඩා වැදගත්, එය ක්රියාත්මක කර ඇත.

ඒ නිසා, ඔබ බලා සිටින්නේ කුමක්? ඔබ ඔබගේ නිවසේ වඩාත් සුව පහසු කිරීමට අවශ්ය බව දැන, වඩාත් ආකර්ෂණීය. ප්ලස් ඔබේ ආයෝජන සඳහා හොඳම ආපසු ලැබෙනු ඇති බවට නිවසක් වැඩි දියුණු කිරීම බවට ඔබේ දෘඪ උපයන ඩොලර් දමා ගැනීමට අවශ්ය. හොඳයි, එසේ නම්, කුස්සියක් ඔහේ තොරතුරු ව්යාපෘතිය ඔබට සඳහා පමණක් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ.

3 Home Improvement Projects That Can Add Significant Equity To The House

මත පලකරන්නා: ජූනි 30, 2014 මතෙ Loughran විසින්
0

Typically, a do-it-yourself homeowner will constantly look for ගෙදර වැඩිදියුණු projects that can add a significant value to the home. Many of the projects are small enough that they will not break the bank or overextend their budget, but will provide additional equity to the home, once the project has been completed.

Many homeowners will limit their budget to approximately $5000 for any type of large remodeling project around the house. While not a sizable sum, there are many things that can be accomplished to enhance the beauty of the home, add to its functionality, or replace much-needed equipment.

1. Installing a Wood Fence

For less than $5000, it is easy to add a wood fence around the exterior of the property. This type of fence can add significant value to the home’s existing landscaping. They can also provide backyard privacy, or be used as a containment for dogs. අතිරෙකව, installing a wood fence as a home improvement project adds an additional layer of security to the home.

Installing a wood fence can easily fit into most homeowner’s budget. They can be installed as a small picket fence, or paneling that has been pre-assembled, and only requires the upright post and some heavy lifting.

2. Replacing the Heat Pump

Heat pump air conditioning systems are only designed to last between 10 සහ 12 years, and that is with proper maintenance every year. As the home begins to age, many homeowners are faced with the idea that their home improvement project will be nothing more than replacing the existing heat pump air conditioning system. For less than $5000, a professional air conditioning company can replace the interior air handler, and the exterior condenser, and have the home heated and cooled properly for decades to come.

A newly installed heat pump air conditioning system is more cost-effective because it can make the home more energy-efficient. It can significantly reduce the amount of energy that is consumed just maintaining the heat or cooling year-round.

3. Painting the Exterior of the Home

One of the most common home improvement projects for the do-it-yourselfer is painting the exterior of their home. Often times, the siding can become sun-bleached, and take on a washed out appearance. A fresh coat of paint can easily put on a fresh sheen to the exterior of the home.

High quality paint for the exterior of the home along with all the necessary supplies can typically be purchased for less than $3000, which is significantly lower than the budget. It can protect the siding of the home for decades, especially when it is applied properly. Depending on the type of siding installed on the house, whether it is fiber-cement, vinyl or stucco, a fresh coat of exterior paint can add a high level of protection.

There are significant ways to add extra value to the equity of the home. By selecting the right types of home improvement projects, any homeowner can increase the home’s value, while enhancing its appearance or functionality.